Welke inkomsten we gebruiken

Inkomsten op je aanslagbiljet

De berekening van het gezinsinkomen gebeurt aan de hand van het laatste aanslagbiljet: het inkomen van 2019, aanslagjaar 2020.

Geen Belgisch aanslagbiljet? Als je leefeenheid een inkomen heeft in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling, is er geen Belgisch aanslagbiljet. Dan bewijs je je inkomen met attesten van de buitenlandse belastingdienst, werkgevers, diensten of instellingen.

We spreken hier over het referentie-inkomen.

 

Welke inkomsten tellen we nog mee in het referentie-inkomen?

  • Gezamenlijk belastbaar inkomen van de leefeenheid (o.b.v. het aanslagbiljet)
  • 80% van de ontvangen alimentatiegelden (als die niet vervat zitten in het gezamenlijk belastbaar inkomen), aan te tonen aan de hand van rekeninguittreksels
  • Afzonderlijk belastbare inkomsten: vervroegd vakantiegeld, achterstallen enzovoort
  • Leefloon: de gegevens halen we uit een databank van de OCMW's
  • Inkomensvervangende tegemoetkomingen aan gehandicapten: deze gegevens halen we uit een databank van de FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap 
  • Tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik, dat wil zeggen: het KI van al de onroerende goederen behalve waar je officieel woonde in 2019 (domicilie in het Rijksregister) en de onroerende goederen voor eigen beroepsdoeleinden (terug te vinden op het aanslagbiljet Onroerende voorheffing)
  • Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden (dat vind je niet terug op het aanslagbiljet Onroerende Voorheffing, maar wel op de aangifte van de personenbelasting)
  • Inkomsten uit het buitenland of inkomsten verworven bij een Europese of internationale instelling
  • Extra aftrek: soms trekken we een bedrag van je gezinsinkomen af als dat grotendeels uit vervangingsinkomsten bestaat.

De volgende inkomsten worden niet meegeteld bij het inkomen voor de toelage:

*Deze inkomsten komen niet in aanmerking om het statuut zelfstandig of gehuwd student aan te tonen, of te behouden.

 

 

Heb je extra eigendommen in je gezin? Dan rekenen we die mee in het gezinsinkomen. We doen dan de KI-test, ofwel de 'kadastraalinkomentest'.

Wat als het aanslagbiljet niet overeenkomt met je huidige inkomenssituatie?

Je inkomen daalde

Als je inkomen lager is dan in 2019, dan gebruiken we een vermoedelijk inkomen.

Je gezinssituatie veranderde

Als je gezin er anders uitziet dan in 2019, dan bekijken we niet het jaar van je aanvraag maar houden we rekening met het jaar waarin de verandering gebeurde. 

Toelage voor pleeggasten

Voor pleeggasten gelden er andere voorwaarden.