Wat als ik moet terugbetalen?

De afdeling School- en Studietoelagen kan je toelage of een deel ervan terugvorderen.

Waarom een terugvordering?

 • Een van de voorwaarden voor een toelage was niet vervuld.
 • Je toelage werd berekend op basis van een vermoedelijk inkomen. Nadien is gebleken dat het reële inkomen hoger ligt, zodat je geen recht had op een toelage of je toelage lager ligt.
 • In het secundair onderwijs: je schrijft je uit en je bent niet opnieuw in het voltijds secundair onderwijs ingeschreven binnen 15 kalenderdagen na de uitschrijving. Je toelage wordt dan volledig teruggevorderd.
 • In het hoger onderwijs: je schrijft je tijdens het academiejaar (gedeeltelijk) uit. Als je je studietoelage nog niet hebt ontvangen en je schrijft je uit, dan ontvang je nog altijd het gedeelte van je studietoelage waar je volgens de regels recht op hebt. Je krijgt je studietoelage dus uitbetaald voor het aantal studiepunten waarvoor je nog ingeschreven blijft.
 • Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs), of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen het recht op hun schooltoelage verliezen. Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager onderwijs) of onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) is, verliest het de toelage voor het tweede jaar.
 • Leerlingen uit het secundair onderwijs die spijbelen, kunnen het recht op hun schooltoelage verliezen. Wie twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is, verliest de toelage voor het tweede jaar.
 • Je toelage werd fout berekend (al dan niet op basis van foutieve informatie).

 

Hoe betaal ik terug?

Als de afdeling School- en Studietoelagen van jou geld terugvordert, ontvang je een aangetekende brief met de volgende gegevens:

 • De uitgekeerde betalingen met de datum van betaling
 • De reden waarom het geld wordt teruggevorderd
 • Het totale bedrag van de teruggevraagde som

 

Gespreid of uitgesteld terugbetalen

Als je financiële situatie het even niet toelaat het verschuldigde bedrag in een keer te betalen, kan je een gespreide terugbetaling of een uitstel van terugbetaling aanvragen.

 • Een gespreide terugbetaling kan in opeenvolgende maandelijkse afbetalingen van minstens 50 euro per maand.
 • De afdeling Studietoelagen kan maximaal twee keer een termijn van 6 maanden uitstel van terugbetaling verlenen.
   

Heb je het uitzonderlijk moeilijk?

Als een terugbetaling van ongeveer 50 euro per maand nog te zwaar doorweegt op je budget, kan je onder bepaalde voorwaarden een afbetalingsplan onder de 50 euro verkrijgen.

Een uitzonderlijk afbetalingsplan is mogelijk bij:

 • Collectieve schuldenregeling
 • Schuldbemiddeling
 • Budgetbeheer
 • Budgetbegeleiding

Voeg bij je aanvraag tot een gespreide betaling een attest dat je uiterst moeilijke situatie bewijst.

Zo vraag je een afbetalingsplan aan

Stuur een brief naar de afdeling School- en Studietoelagen of mail via het contactformulier. Vermeld zeker je rijksregisternummer en het jaar waarop de terugvordering betrekking heeft.