Parlementaire documenten

Jaar

Nr.

Onderwerp vraag

Publicatie-
datum

Vraag en
antwoord

2020-
2021
459

Schriftelijke vraag studietoelage – combinatie met leefloon

Samenvatting: Deze schriftelijke peilt naar het aantal meerderjarige leerlingen en studenten dat een leefloon ontvangt. Er wordt ook gevraagd naar de stand van zaken van een project met OCMW Gent waarbij we gegevens uitwisselen over studenten met een leefloon.

20/03/2020 Lees meer
2020-
2021
12

Schriftelijke vraag studietoelagen hoger onderwijs – aanvraagprocedure en uitbetaling

Samenvatting: deze schriftelijke vraag peilt naar het moment waarop we dossiers enerzijds automatisch, anderzijds op eigen initiatief van de student opstarten en uitbetalen. Er wordt ook gevraagd naar het aandeel van elk van deze twee ‘soorten’ dossiers ten opzichte van het totaal aantal dossiers.

2/10/2020 Lees meer
2020-
2021
52

Hoger onderwijs – uitbreiding Studietoelagen

Samenvatting: Deze schriftelijke vraag peilt naar het aantal toegekende studietoelages en schooltoeslagen in 2019-2020. Het antwoord bevat ook een vergelijking tussen de aanvraagprocedures in enerzijds het kleuter-, lager en secundair onderwijs en anderzijds het hoger onderwijs. Dit motiveert het verschil in aantal toekenningen.

16/10/2020 Lees meer
2020-
2021
108

Schriftelijke vraag secundair onderwijs – structurele aanpak problematische spijbelaars

Samenvatting: Deze schriftelijke vraag peilt naar het aantal terugvorderingen van de schooltoelage van problematische spijbelaars de afgelopen vijf schooljaren. Er wordt ook gevraagd naar mogelijke scenario’s om de termijn waarbinnen we een studietoelage terugvorderen te verkorten voor problematisch afwezige leerlingen.

3/11/2020 Lees meer
2020-
2021
122

Pleegzorg – Studietoelagen pleegkinderen

Samenvatting: Deze schriftelijk vraag peilt naar het aantal studietoelages die we uitkeerden aan en terugvorderden van pleegkinderen vanaf het schooljaar 2017-2018 tot 2019-2020. Het antwoord bevat ook de reden waarom we in bepaalde gevallen terugvorderen.

4/11/2020 Lees meer
2020-
2021
164

Schriftelijke vraag studietoelagen hoger onderwijs – vereenvoudiging aanvragen

Samenvatting: Deze parlementaire vraag peilt naar de manier waarop we studenten hoger onderwijs informeren over studietoelagen, aan welke voorwaarden zij moeten voldoen en hoe we de aanvraagprocedure vereenvoudigden. De vraag peilt ook naar de evolutie van de aanvragen sinds de vereenvoudiging.

23/11/2020 Lees meer
2020-
2021
222

Schriftelijke vraag Studenten in financiële moeilijkheden - initiatieven lokale besturen

Samenvatting: Deze schriftelijke vraag peilt naar de initiatieven die lokale besturen nemen om studenten die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zitten te helpen.

2/12/2020 Lees meer
2020-
2021
2004

Schriftelijke vraag over het statuut van zelfstandige werkstudent
Samenvatting: deze schriftelijke vraag peilt naar de maatregelen die we nemen voor studenten die door COVID-19 hun zelfstandig statuut niet meer kunnen behouden.

25/02/2021 Lees meer
2020-
2021
694

Schriftelijke vraag hoger onderwijs – studietoelage
Samenvatting: deze schriftelijke vraag peilt naar het aantal studenten in het hoger en universitair onderwijs die de voorbije drie jaar een studietoelage ontvingen, met verdere specificatie per gezinssituatie, aantal kot en niet-kot en overgang van onderwijsniveau.

9/07/2021 Lees meer