Openbaarheid van bestuur

We voorzien in actieve Openbaarheid van Bestuur doordat we onze beslissingen actief meedelen aan de student via het digitaal loket. Dit geldt ook voor inwonende gezinsleden als zij via het digitaal loket toegang kregen tot het dossier.

Wat betekent dit concreet? De student die een profiel aanmaakt in ons digitaal loket, kan via het digitaal loket alle documenten bekijken die gekoppeld zijn aan zijn dossier. Hij kan via het digitaal loket toelating geven aan een inwonend gezinslid zodat die persoon dezelfde informatie kan raadplegen als de student. De student kan dus enkel toestemming verlenen aan personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Ben je niet op hetzelfde adres als de student gedomicilieerd, maar wil je wel weten of er een toelage is en/of wat het bedrag van de toelage is? Dan kan je bij ons een verzoek tot Openbaarheid van Bestuur indienen en wachten tot dit verzoek wordt goedgekeurd. Je kan een verzoek indienen voor zowel het huidige academiejaar als de voorbije academiejaren.

Dien je een verzoek in voor een minderjarige student? Geef dan duidelijk aan voor welke academiejaren je een verzoek indient. Dien je een verzoek in voor een meerderjarige student? Dan moet je de schriftelijke toestemming en een kopie van de identiteitskaart van de student meegeven. We hebben diezelfde documenten nodig van alle personen van wie het inkomen werd gebruikt ter berekening van de studietoelage. Dat is doorgaans het inkomen van de ouder bij wie de student woont.

Hoe moet je een verzoek tot Openbaarheid van Bestuur indienen? Gebruik hiervoor ons contactformulier of stuur een brief naar onderstaand adres:

Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Het is niet mogelijk om een verzoek tot Openbaarheid van Bestuur aan te vragen per telefoon. 

Als je geen beroep kan doen op actieve Openbaarheid van Bestuur, en meerdere keren de toekenningsstatus van een dossier wil kennen, moet je telkens opnieuw een verzoek indienen.

Meer info over Openbaarheid van Bestuur

Openbaarheid van bestuur van de Vlaamse Overheid