Juridische vragen

Als je een aanvraag voor een school- of studietoelage doet, ga je met de volgende zaken akkoord:

 • Je moet alle gevraagde informatie volledig en naar waarheid doorgeven.
 • Alle betrokkenen gaan akkoord met de inhoud van de aanvraag.
 • De afdeling School- en Studietoelagen mag jouw inkomen aan de leerling of student meedelen (als verantwoording van een beslissing).
 • Je moet de afdeling School- en Studietoelagen onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer gegevens die je eerder doorgaf, veranderen.
 • De afdeling School- en Studietoelagen mag inlichtingen in verband met je dossier bij andere bevoegde diensten vragen.
 • We behandelen jouw gegevens vertrouwelijk. We gebruiken ze om na te gaan of je een school- of studietoelage kan krijgen, om met je te communiceren en om een eventuele toelage te betalen.
 • Als ze toelating hebben van de bevoegde privacycommissie, kunnen andere diensten ons informatie over je dossier of je toelage opvragen.
 • Je kan jouw gegevens inkijken en laten verbeteren als dat nodig is.

Om te berekenen of iemand een school- of studietoelage krijgt, kan de afdeling verschillende gegevens opvragen uit overheidsdatabanken:

 • Persoons- en adresgegevens
 • Gezinssamenstelling en afstamming
 • Inkomstengegevens van alle relevante personen voor het dossier, waaronder de onderhoudsverstrekker, de eventuele partner, personen ten laste en niet-verwanten, zoals:
  • Belastingaanslag
  • Kadastraal inkomen
  • Leefloon
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Handicap van de personen uit het gezin
 • Inschrijvingsgegevens en resultaten van de leerling of student
 • De aanwezigheid van leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs
 • Nationaliteitsgegevens van de onderhoudsverstrekker, partner, leerling of student

De machtigingen voor het opvragen van deze gegevens vind je op onderwijs.vlaanderen.be/informatieveiligheid.

De informatie rond het recht op de school- of studietoelagen wordt doorgegeven aan bevoegde diensten als ze hiervoor de toelating hebben. Zij baseren zich op deze informatie voor:

 • De berekening van de werkingsmiddelen voor de instellingen kleuteronderwijs, lager-, secundair en hoger onderwijs.
 • De toekenning van het (bijna-) beurstarief door de studentenadministraties in het hoger onderwijs.
 • Het toekennen van voorschotten op de studietoelagen door de studentenvoorzieningen.
 • Het controleren van de rechtmatigheid van de studiefinanciering door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland.

Meer informatie over het algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en bescherming van AHOVOKS komt binnenkort online.

Bescherming van persoonsgegevens bij contact via telefoon, chat, contactformulier

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen van Contactcenter 1700 beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien er contact wordt opgenomen met het Contactcenter 1700 via mail, chat of het gratis telefoonnummer, dan kan er in bepaalde gevallen  persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en de vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming van het Agentschap AHOVOKS via het mailadres dpo.ahovoks@vlaanderen.be.

Openbaarheid van bestuur

Aanvragen voor een school- of studietoelage kunnen enkel door de onderhoudsverstrekker van de kandidaat opgestart worden. Bij gescheiden koppels is dit de ouder waarbij de kandidaat officieel gedomicilieerd staat op 31 december van het lopende aanvraagjaar.

Heb je een vraag over de toelage die je ex-partner heeft aangevraagd of gekregen voor je kind(eren)? Vraag dan een openbaarheid van bestuur aan bij de afdeling School- en Studietoelagen. Je kan informatie krijgen over of er een aanvraag is gebeurd, wat de status is van die aanvraag en hoeveel de eventuele toelage bedraagt. Dit kan voor zowel het huidige schooljaar als voor de voorbije schooljaren.

Geef in de vraag zowel je eigen rijksregisternummer als die van je kinderen mee, alsook voor welke schooljaren je een openbaarheid vraagt. Om een openbaarheid voor meerderjarige kandidaten aan te vragen, moet je bij de vraag zowel hun schriftelijke toestemming alsook een kopie van hun identiteitskaart toevoegen.

Wil je graag aantonen dat je geen aanvraag hebt ingediend? Ook dat kan je aanvragen via een openbaarheid.

Stel je vraag via het contactformulier of stuur een brief naar onderstaand adres. Openbaarheden per telefoon zijn niet mogelijk.

Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

De afdeling School- en Studietoelagen kan geen automatische updates over een openbaarheid versturen. Als je opnieuw een status over een aanvraag wil opvragen, moet je dan ook opnieuw een vraag naar openbaarheid stellen.

 

Meer info over openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur van de Vlaamse Overheid